Game Details

เกมส์ผ่าตัดสมอง

เกมส์ผ่าตัดสมอง Operate Now Brain Surgery เล่นเกมส์ผ่าตัดสมองเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ ที่มีอาการทางสมอง เราต้องตรวจและผ่าตัดเพื่อช่วยเธอ เลือกอุปกรณ์การใช้งานในการตรวจและรักษาให้ถูกต้อง ก็จะช่วยผู้ป่วยไว้ได้

เกมส์ผ่าตัดสมอง

2014-04-06

Played 46697 times

Instructions

วิธีเล่น กดปุ่ม Play แล้วกด Operate และกด Continue จากนั้นคลิกตามคำแนะนำในเกมส์ เลือกอุปกรณ์ในการใช้งานให้ถูกต้อง

Loading...